Forskningsrapporten «ikke slipp meg»:

Forskningsrapporten «Ikke slipp meg» (NF-13/2012) utarbeidet av Nordlandsforskning på oppdrag fra Mental Helse, Mental Helse Ungdom og Arbeids- og Velferdsdirektoratet, fokuserer på unge voksne med psykiske helseutfordringer – unge voksne som i ungdomsår møtte store problemer med å ta seg gjennom utdanningsforløp eller komme inn i arbeidslivet og de bakenforliggende årsakene.

For et stort flertall av de unge i undersøkelsen handler utfordringene om ensomhet, angst, depresjon, spiseproblematikk, mobbing og utenforskap – og om fraværet av noen å snakke med om det som var vanskelig, uavhengig av om det var små eller store problemer.

Rapportens konklusjon er tydelig:

  • Det er en påfallende mangel på tverrfaglighet, koordinering, relasjonell stabilitet, samhandling og lett tilgjengelige tjenester
  • Møtene og samtalene med de unge foregår ofte med et språk og en form som virker fremmed og fremmedgjørende på de unge (eks Hva er din restarbeidsevne?)
  • Det er en mangel på muligheter for unge til å snakke om hverdagsproblemer og det som er vanskelig – små problemer får lov til å utvikle seg til å bli store

Formålet vil være å:

  • Dokumentere prosesser og erfaringer som gjøres gjennom prosjektet
  • Studere effekter av tiltaket for brukere
  • Studere effekter av tiltaket for kommuner – er det forskjell på store og små kommuner?
  • Systematisere og analysere funn og resultater og lage en rapport om Arena sentrene

Kvantitative og kvalitative metoder tas i bruk for å følge og studere effekter av aktivitetene i prosjektet.

Følgeforskningen vil gi nyttige erfaringer og kunnskap for viktige tjenester rettet mot barn og unge, bedre verktøy og bidra til å gjøre tjenestene mer funksjonelle.